تعرفه

اتوماسیون اداری 50 کاربره ( لیست امکانات پیش فرض ) 3 میلیون و 500 هزار تومان
هزینه نصب 200 هزار تومان
سیستم پاسخگویی الکترونیک (تیکت) (انتخابی) چهار میلیون تومان
بایگانی اسناد فیزیکی (انتخابی) یک میلیون تومان
مدیریت منابع انسانی (انتخابی) ده میلیون تومان
مدیریت واحد حقوقی (انتخابی) 5 میلیون تومان
سیستم فروش بلیت ورزشی (انتخابی) 7 میلیون تومان
مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) (انتخابی) 5 میلیون تومان
هرکاربر اضافی (انتخابی) 40 هزار تومان
هزینه پشتیبانی سالیانه (سال اول رایگان) 20% فاکتور
سرور فیزیکی (انتخابی) 3 میلیون تومان
اجاره سرور مجازی در اینترنت ( سالیانه ،انتخابی) 2 میلیون تومان
 

شهرهایی که شرکت در آنجا نمایندگی ندارد ، هزینه ایاب ذهاب و اسکان بعده مشتری می باشد.