سامانه ارتباط با مشتری (تیکت) در حال حاظر طراحی گشته و یکی از مشتریان آن اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت می باشد که راه اندازی شده است.

امکاناتی همچون  موارد زیر در این اتوماسیون به چشم می خورد:


1 دارای پنل ایجاد و مدیریت کاربران با قابلیت های ذیل:

1 امکان کاربر جدید و ویرایش کاربر موجود
2 امکان ارسال پیامک و ایمیل کاربری برای کاربر ایجاد شده
3 وجود رمز پیش فرض برای کاربران و امکان تغییر رمز ورود توسط کاربران
4 امکان ایجاد رمز جدید در صورت فراموشی آن
5 امکان ایجاد پارتمان )گروه های کاری( با قابلیت عضو بودن کاربران در گروه و تعیین کاربر مسئول برای هر
گروه توسط ادمین پنل
6 امکان تعریف نقش در هر دپارتمان و اختصاص کاربران به آن نقش
7 امکان تعیین دسترسی برای کاربران
8 امکان ایجاد ساخت کاربران خارج سازمانی بر اساس نوع فعالیت


2 نحوه چرخش تیکت به شرح ذیل :

2-1 امکان ارسال تیکت دو سویه در ابتدا )شرکت ها به دپارتمانها و کارشناس به شرکت(
2-2 صدور کد رهگیری بابت تیکت ارسالی و ثبت شده )تیکت ارسالی شرکت و کارشناس(
2-3 ارسال تیکت شرکت فقط به دپارتمانی که انتخاب کرده
2-4 نقش کاربر مسئول دپارتمان: تیکت های دپارتمان را دریافت و توزیع کند ، با قابلیت پاسخ به پیام یا ارجاع
آن به نقش کاربران دپارتمان خودش و یا ارجاع به نقش کاربر مسئول دپارتمان دیگر
2-5 امکان وجود ارسال و ارجاع پیام ها بین کاربران در هر دپارتمان
2-6 امکان ارسال مستقیم پاسخ تیکه از سوی کارشناس به شرکت حلقه آخر


3 گزارشات به شرح ذیل :

3-1 ایجاد دسترسی گزارشات برای ادمین و همچنین کاربر مسئول دپارتمان برای و گزارشگیری
3-2 وجود گزارش گیری کلی از هر زمان و هر کاربر برای ادمین و همچنین کاربر مسئول دپارتمان
3-3 امکان اکسپورت کردن گزارشات به اکسل و ...


4 ایجاد دیاگرام گردش کار هر درخواست

5 آمار اشخاص به تفکیک تاریخ )بازه زمانی(- قابل مقایسه با دپارتمان ها و اشخاص دیگر- نمایش آمار گرافیکی

الف- پاسخ داده شده
ب - پاسخ داده نشده
ج- مشاهده شده
د- مشاهده نشده
ه- مدت زمانهای پاسخگویی و یا عدم آن
و- موضوع
ز- ارسال کننده


6 آمار دپارتمانها به تفکیک تاریخ )بازه زمانی( - قابل مقایسه با دپارتمانهای دیگر و کل آمار اداره کل - نمایش آمار
گرافیکی

الف- پاسخ داده شده
ب - پاسخ داده نشده
ج- مشاهده شده
د- مشاهده نشده
ه- مدت زمانهای پاسخگویی و یا عدم آن
و- موضوع
ز- ارسال کننده

7 آمار کلی اداره کل به تفکیک تاریخ )بازه زمانی( - قابل مقایسه با دپارتمانهای دیگر و کل آمار اداره کل - نمایش
آمار گرافیکیبه تفکیک دپارتمانها

الف- پاسخ داده شده
ب - پاسخ داده نشده
ج- مشاهده شده
د- مشاهده نشده
ه- مدت زمانهای پاسخگویی و یا عدم آن
و- موضوع
ز- ارسال کننده

8 قابلیت مشاهده کلیه درخواستها و جوابیه آنها برای ادمین /زیر ادمین ها

9 امکان ارسال تیکت فردی و یا گروهی از سوی کارشناسان / ادمین

10 امکان گزارشگیری از یک ارسال کننده خاص در بازه زمانی – قابل مقایسه با ارسال کنندگان دیگر

الف- پاسخ داده شده
ب - پاسخ داده نشده
ج- مشاهده شده
د- مشاهده نشده
ه- مدت زمانهای پاسخگویی و یا عدم آن
و- موضوع