بنا به رقابت با شرکت های همکار ، قیمت اتوماسیون اداری به پیش از 50%  شکسته شد

شما می توانید تعرفه قیمت ها را از قسمت منو - تعرفه مشاهده نمایید.

امکان نصب به صورت دمو در محل شما وجود دارد.

شما هم به جمع صد ها مشتری ما بپیوندید.